Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


ochrana osobných údajov je zabezpečená zo strany spoločnosti v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. 
a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 


V akom rozsahu o Vás spracúvame osobné údaje ?


V databáze spoločnosti o Vás prijímame a spracúvame štandardne osobné údaje výlučne pre účely plnenia z kúpnej zmluvy v zmysle ust. §588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v rozsahu:

o meno a priezvisko,
o e-mailová adresa,
o číslo telefónu/mobilného telefónu,
o fax,
o adresa.


Žiadne ďalšie údaje ktoré nám poskytujete nie sú osobnými údajmi a sú údajmi technickými, ktoré sú v celom rozsahu anonymizované.

Rozsah spracúvaných osobných údajov spĺňa predpoklady a požiadavky Zákona a Nariadenia.Pre aký účel sú Vami poskytnuté údaje použité ?


Všetky a akékoľvek osobné údaje poskytnuté z Vašej strany slúžia výlučne pre potreby riadneho pnenia zo zmluvy v celom rozsahu na základe a podľa Obchodných podmienok, a to pre účely prípadného kontaktu v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo poskytovaní informácií o objednávke alebo pre účely doručovania a fakturácie.Ako sú osobné údaje chránené ?


Pri spracúvaní Vašich osobných údajov primárne dbáme na zachovanie ich bezpečnosti a zamedzenia prístupu tretím osobám. Vami poskytnuté osobné a technické údaje pri zadaní objednávky formou vyplnenia objednávkového formulára minimálne v rozsahu povinných údajov, sú predmetom uloženia výlučne na dátových pamäťových nosičoch spoločnosti, ku ktorým má prístup výlučne spoločnosť a ňou poverené osoby. 

Internetová stránka spoločnosti predstavuje zabezpečený server prostredníctvom certifikátov vydaných spoločnosťou ESET. Všetky osobné a iné údaje (technické) sú prenášané výlučne prostredníctvom SSL protokolu (s filter CA) (Secure Socket Layer) a zapísané do našej databázy s prístupom výlučne oprávnených osôb spoločnosti, ktorým boli udelené prístupové práva.

Všetky osoby spoločnosti ktoré majú prístup k osobným a iným údajom sú v zákonnom rozsahu viazané mlčanlivosťou.Spracúvanie osobných údajov


Naša spoločnosť usiluje o zabezpečenie aktuálnosti Vašich údajov, preto Vaše požiadavky o uvedenie všetkých a akýchkoľvek osobných údajov spracúvaných o Vás, Vám bezodkladne v zákonnej lehote 30 dní poskytneme a v prípade záujmu tieto na Váš podnet aktualizujeme. Požiadavky prosím adresujte na officetarashop.sk. 

V nadväznosti na uvedené máte právo na zachovanie správnosti a aktuálnosti Vašich údajov a preto budú na základe Vašej požiadavky osobné údaje, ktoré sú z našej strany predmetom spracúvania aktualizované.

Rovnako máte právo požiadať nás o výmaz Vašich údajov v prípade, že tieto naďalej nie sú potrebné pre účely plnenia služby a podobne. V prípade Vašej požiadavky zabezpečíme bezodkladný výmaz Vašich osobných údajov v príslušnom rozsahu za predpokladu zachovania ostatných zákonných ustanovení (napr. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve).

Máte právo tiež podať sťažnosť v prípade ak sa domnievate, že sme porušili právne predpisy na ochranu osobných údajov. Orgán dozoru spoločnosti je uverený nižšie.

Nakoľko sú služby poskytované z našej strany podmienené vekovou hranicou minimálne 18 rokov, naša spoločnosť nespracúva ani nijakým iným spôsobom nezhromažďuje osobné údaje o osobách mladších ako 18 rokov. Potvrdením objednávky zákazník potvrdzuje svoj vek minimálne 18 rokov.Aké tretie osoby majú prístup k Vašim osobným údajom ?


Spracúvané osobné údaje nijakým spôsobom neposkytujeme tretím stranám, nie sú predmetom predaja ani postúpenia tretím stranám za odplatu alebo poskytnutie výhody. V súlade s požiadavkami zákona môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané našou spoločnosťou predmetom poskytnutia orgánom verejnej moci na základe príkazu zákonného sudcu. Vaše osobné údaje nespracúvame za žiadnym a akýmkoľvek marketingovým účelom.Súbory Cookies


Internetová stránka spoločnosti využíva takzvané cookies. O cookies je návštevník internetovej stránky spoločnosti ako predajcu informovaný pri jej prvej návšteve.

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa ukladá do Vášho zariadenia keď navštívite stránku ako napríklad https://www.tarashop.sk.

Cookies si pamätajú Vaše preferencie rozhodné v príslušnom čase a pomáhajú takéto preferencie a informácie použiť pri ďalšej návšteve našej stránky. Cookies rovnako pomáhajú na základe užívateľských preferencií vylepšovať naše internetové stránky. Zatiaľ čo prevádzkové údaje cookies sú zmazané pri zatvorení Vášho prehliadača, permanentné cookies ostávajú vo Vašom zariadení a opätovne sa aktivujú pri ďalšej návšteve našej internetovej stránky.

Cookies sú samozrejme využívané výhradne v zmysle ustanovení o ochrane osobných údajov a rovnako obchodných podmienok. 

Všetky informácie obdržané prostredníctvom cookies sú v najväčšej možnej miere anonymizované a nie je prostredníctvom nich identifikovať konkrétnu fyzickú osobu.


----------------------------------------V prípade zistenia akéhokoľvek porušenia právnych predpisov v rovine ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na orgán dohľadu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky – Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava (www.dataprotection.gov.sk).

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať s Vašim dotazom na elektronickej adrese officetarashop.sk

Neustále sa snažíme pracovať na skvalitnení našich služieb, na základe čoho môžu byť ustanovenia o zásadách o ochrane osobných údajov upravené alebo doplnené. Aktuálne znenie je vždy zverejnené na našich internetových stránkach.Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné odo dňa 25.05.2018