Ochrana osobných údajov

Predávajúcim je obchodná spoločnosť TARA Europe s.r.o., zo sídlom Sad SNP14, 010 01 Žilina, IČO: 46 012 491, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 63183/L (ďalej len „Predávajúci“), ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.tarashop.sk .

 

Kupujúcim je fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ, právnická osoba, ktorá s Predávajúcim uzatvorila kúpnu zmluvu v súlade so Všeobecnými Obchodnými Podmienkami[1] (ďalej len „Kupujúci“).

 

Fyzická osoba, pri uzatváraní kúpnej zmluvy s Predávajúcim poskytuje Predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, poštové smerové číslo, telefónne číslo, e-mailovú adresu, prípadne ďalšie údaje.

 

Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, pri uzatváraní kúpnej zmluvy s Predávajúcim poskytuje Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu miesta podnikania alebo sídla, poštové smerové číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, ustanoveného zástupcu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

 

Kupujúci odoslaním záväznej objednávky Predávajúcemu dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon na ochranu osobných údajov“ alebo „ZnOOÚ“), na spracovanie a uchovávanie jeho osobných údajov Predávajúcemu, alebo iné údaje potrebné pre Predávajúceho, a tiež aby spracovával vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň prehlasuje, že Predávajúcemu udeľuje súhlas so spracovaním jeho osobných údajov za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov potrebných na účely marketingu a tiež za účelom využitia prepravných služieb na dodanie zakúpeného tovaru Kupujúcemu.

 

Predávajúci sa zaväzuje zaobchádzať a nakladať s poskytnutými osobnými údajmi v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi. Predávajúci uchováva osobné údaje kupujúceho podobu neurčitú. Predávajúci  splnením účelu spracovania osobných údajov zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 Zákona na ochranu osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne do jedného kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bolo Predávajúcemu doručené odvolanie súhlasu Kupujúcim.


Kupujúcemu je poskytnutá možnosť aktualizovať svoje osobné údaje priamo na stránke internetového obchodu po prihlásení do užívateľského účtu.

 

Predávajúci prehlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) Zákona na ochranu osobných údajov bude osobné údaje získavať výlučne na účel uvedený v týchto podmienkach.

 

Predávajúci prehlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. i) Zákona na ochranu osobných údajov bude spracovávať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu na ochranu osobných údajov, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom v platnom znení.


Súhlas Kupujúceho nebude zo strany Predávajúceho vynútený, ani iným spôsobom hrozby odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej Predávajúcemu podmienený.

 

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať;


- potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:


- identifikačné údaje Predávajúceho a zástupcu Predávajúceho, ak bol tento vymenovaný,

- identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak Predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa ust. § 8 ZnOOÚ,

- účel spracúvania osobných údajov,

- zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa ust. § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ,

- doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre Kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:


- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak Predávajúci získava osobné údaje Kupujúceho na základe súhlasu Kupujúceho podľa ust. § 11 ZnOOÚ, oznámi mu aj čas platnosti súhlasu, a ak Kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, Predávajúci oznámi Kupujúcemu právny základ, ktorý mu túto povinnosť ukladá, a upovedomí ho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,


- pri vydaní rozhodnutia je Kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania úkonov;


- vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

- opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajoch, ktoré sú alebo boli predmetom spracúvania,

- likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

- likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

- blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu Kupujúceho,


- právo Kupujúceho možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody tretích osôb,

- Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho


- namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

- využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy Kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku,

- poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy Kupujúceho na účely priameho marketingu.


Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch uvedených v ust. § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Kupujúceho je oprávnená, Predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.


Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má ďalej právo u Predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Predávajúceho, ktoré by malo pre neho nepriaznivé právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov.


Kupujúci má právo žiadať Predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje Kupujúceho v príslušnej lehote. 


Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke Kupujúceho, alebo ak Predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Kupujúceho.


Ak Kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú v zmysle ustanovení príslušného právneho predpisu; žiadosť podanú elektronickou poštou Kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Kupujúceho; kópiu zápisnice je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu. Sprostredkovateľ je povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Predávajúcemu bez zbytočného odkladu.


Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.


Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.


Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť jemu blízka osoba.

Žiadosť kupujúceho vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady nákladov vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie Kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť Kupujúceho najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.


Obmedzenie práv Kupujúceho Predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi Kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Predávajúci prehlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOO spracúva osobné údaje Kupujúceho na účely uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach, Reklamačného poriadku a týchto ustanovení vo veci ochrany osobných údajov tiež s obchodnými spoločnosťami poskytujúcimi kuriérske a poštové služby na území Slovenskej republiky a Českej republiky.