Reklamačný poriadok

obchodnej spoločnosti TARA Europe s.r.o.
 
Predávajúcim je obchodná spoločnosť TARA Europe s.r.o., so sídlom Sad SNP 14, 010 01 Žilina, IČO: 46 012 491, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 63183/L (ďalej len „Predávajúci“), ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.tarashop.sk .
 
Kupujúcim je fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ, právnická osoba, ktorá s Predávajúcim uzatvorila kúpnu zmluvu v súlade so Všeobecnými Obchodnými Podmienkami[1] (ďalej len „Kupujúci“).
 
ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
 
Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").
 
Kupujúci nemôže bez súhlasu predávajúceho odstúpiť od zmluvy na tovar, ktorý je určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 
Kupujúci je povinný pri odstúpení od zmluvy zaslať predávajúcemu nasledovné:

    - Písomné odstúpenie od zmluvy ktoré musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru a číslo účtu kam odoslať vrátenú čiastku ceny
    - Tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie (návodu, záručného listu ak bol dodaný spolu s tovarom). Tovar musí byť v originálnom obale, nepoužitý a nepoškodený
    - Doklad o kúpe
 
Tovar je potrebné poslať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu počas prepravy k predávajúcemu. Zásielky poslané na dobierku nebudú zo strany Predávajúceho prevzaté, a teda sa na takúto zásielku neprihliada. V prípade odstúpenia Kupujúceho od zmluvy a vrátenia tovaru Predávajúcemu, ktorý nie je použitý, v originálnom pôvodnom obale a tiež nie je poškodený alebo neúplný, Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar v lehote 14 dní od prevzatia tovaru a všetkých dokladov potrebných k odstúpeniu od zmluvy, bezhotovostným prevodom na účet určený Kupujúcim.
 
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených povinností Kupujúcim, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúcemu nevzniká povinnosť vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.
 
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si Všeobecné Obchodné Podmienky prečítal, týmto porozumel, a v celom rozsahu s nimi vyjadruje svoj súhlas.
 
Kupujúci odoslaním zadanej objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci včas, riadne a zákonne stanoveným spôsobom splnil svoje informačné povinnosti podľa príslušného ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji a nadväzujúcich právnych predpisov.
 

REKLAMAČNÝ PORIADOK
 
Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho formou elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho – www.tarashop.sk.
 
Vybavenie reklamácie sa riadi príslušnými zákonnými ustanoveniami a záručnými podmienkami tovaru, ktorý bol predmetom kúpnej  zmluvy.
 
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar v čase jeho prevzatia. V prípade zistenia mechanického poškodenia obalu tovaru, má Kupujúci povinnosť skontrolovať stav tovaru, pričom v prípade zistenia jeho poškodenia vyhotoviť záznam obrazový a písomný záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu.
 
Zodpovednosť za škodu spôsobenú v čase prepravy nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude Kupujúcemu po vybavení škodovej/poistnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava na tovar, prípadne mu bude dodaný nový tovar.
 
Reklamácie uplatnené v nadväznosti na mechanické/vizuálne poškodenie tovaru, ktoré nebolo zjavné a nebolo možné ho spozorovať pri prevzatí zásielky, je nevyhnutné uplatniť bezodkladne po jeho zistení. Neskoršie uplatnené reklamácie tovaru nebude možné zo strany Predávajúceho uznať.
 
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na obvyklé opotrebovanie tovaru (alebo jej častí) spôsobené užívaním. Tovar s kratšou životnosťou nie je možné po uplynutí tejto považovať za tovar spôsobilý na uplatnenie reklamácie.
 
Odstránenia záručnej plomby, prípadne neautorizovaný zásah do zakúpeného tovaru spôsobuje zánik poskytnutej záruky.
 
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim, a tiež za vady, ktoré sa vyskytujú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov.
 
Kupujúci si právo na reklamáciu môže uplatniť poštou na adrese sídla obchodnej spoločnosti TARA Europe s.r.o., Sad SNP 14, 010 01 Žilina. O priebehu reklamácie bude Kupujúci priebežne informovaný.
 
Podmienky uplatnenia reklamácie tovaru
 
Postup pri uplatnení reklamácie z vád tovaru Kupujúcim:
 
1.    Kupujúci vyplní a odošle online reklamačný formulár zverejnený na internetovej stránke www.tarashop.sk, ktorý sa nachádza v priečinku reklamácií.
2.    Kupujúcemu bude bez zbytočného odkladu zaslaná informácie o spracovaní podnetu na reklamáciu.
3.    Kupujúci zašle tovar na adresu sídla obchodnej spoločnosti spolu s príslušenstvom a kompletne vyplneným a podpísaným reklamačným protokolom, dokladom o kúpe a originálnym balením tovaru spolu s príbalovými informáciami.
 
Pri uplatnení práva na reklamáciu doručí Kupujúci predmetný tovar vrátane faktúry a záručný list (pokiaľ bol súčasťou balenia). Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti obchodnej spoločnosti TARA Europe s.r.o. za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu), postupuje Kupujúci obdobne.
 
Reklamovaný tovar Kupujúci odosiela na vlastné náklady za použitia služby poskytujúcej poistenie zásielky. Typy zásielok formou kuriérom na náklady prijímateľa, dobierky, prípadne balíkové zásielky, nebudú zo strany Predávajúceho prevzaté.

VYBAVENIE REKLAMÁCIE
 
V prípade oprávnenej reklamácie uznanej Predávajúcim má Kupujúci právo na náhradu poštovného. Doklad o úhrade poštovného je potrebné zaslať na adresu sídla obchodnej spoločnosti TARA Europe s.r.o. prostredníctvom pošty, pričom následne bude poštovné poukázané v prospech bankového účtu Kupujúceho.
 
V prípade neuznania reklamácie nevzniká Kupujúcemu v postavení spotrebiteľa nárok na náhradu nákladov spojených s uplatnením a vybavením reklamácie, pričom súčasne nemá nárok na náhradu vzniknutých nákladov Predajca. Odlišne od predchádzajúcej vety vzniká Predávajúcemu nárok na náhradu škody v prípade zneužitia práv Kupujúceho vyplývajúcich z úmyselného bezdôvodného opakovaného uplatňovania reklamácie na predmetný tovar.
 
Pri preprave vadného tovaru za účelom reklamácie Predávajúcemu, je spotrebiteľ povinný odovzdať tovar na prepravu kompletne a vo vhodnom obalovom prevedení, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám predmetného tovaru – čím sa účelne zabezpečí jeho preprava bez neprimeraného rizika poškodenia pri preprave.
 
Predávajúcemu nevzniká povinnosť prevziať na reklamáciu tovar, ktorý nebude vhodne zabalený a odovzdaný s kompletným príslušenstvom v zmysle tohto reklamačného poriadku.
 
Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu (záručné opravy) do 30-tich dní od dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie a reklamovaného tovaru, a teda záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia tovaru Predávajúcim od dopravcu za predpokladu, že vzájomné odsúhlasená dohoda neustanovuje inak.
 
Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s mechanickým poškodením výrobku, užívaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky nevhodné, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli, ...), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napätím pri napájaní.
 
Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie (ust. § 18 ods. 9 zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa...).
 
Písomný doklad (reklamačný protokol), obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie je prílohou zásielky adresovanej Kupujúcemu spolu s reklamovaným tovarom.
 
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu rozhodnutím o
 
-      odovzdaním opraveného tovaru
-      výmenou tovaru
-      vrátením kúpnej ceny tovaru