Všeobecné obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti TARA Europe s.r.o.


VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nákup prostredníctvom internetového obchodu www.tarashop.sk (ďalej len „TARASHOP“) je určený pre fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu konania v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“).

Odoslaním záväznej objednávky zvoleného tovaru zákazník vyjadruje svoj súhlas s VOP.

Predávajúcim je obchodná spoločnosť TARA Europe s.r.o., so sídlom Sad SNP 14, 010 01 Žilina, IČO: 48 012 491, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 63183/L (ďalej len „Predávajúci“).

Kupujúcim je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoslaním záväznej objednávky vstupuje do záväzkového vzťahu s Predávajúcim, a to uzatvorením kúpnej zmluvy na zvolený tovar z ponuky internetového obchodu TARASHOP.

 

OBJEDNANIE TOVARU

Kupujúci môže objednať akýkoľvek tovar podľa vlastného uváženia a výberu, ktorý je v ponuke internetového obchodu TARASHOP.

Kupujúci si môže objednať tovar riadnym a úplným vyplnením objednávky dostupnej v internetovom obchode (alternatívne e-mailom na adrese officetarashop.sk alebo telefonicky na čísle +421 917 554 050). V prípade telefonickej objednávky môže Predávajúci požadovať jej písomné potvrdenie s uvedením presného názvu tovaru, počtu objednaných kusov, mena a priezviska alebo obchodného mena objednávateľa, presnú dodaciu a tiež fakturačnú adresu, v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby IČO / DIČ, a súčasne kontaktných údajov zadaním e-mailu a telefónneho čísla.

Po odoslaní objednávky bude Kupujúci notifikačným e-mailom informovaný o prijatí objednávky, čím sa objednávka stáva záväznou.

Potvrdením objednávky vzniká obchodný záväzkový vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú Kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných VOP.

Potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov uvedených v objednávke.


Objednávka musí obsahovať nižšie uvedené údaje;

    - meno a priezvisko Kupujúceho / obchodné meno

    - poštovú adresu pre doručenie tovaru / sídlo obchodnej spoločnosti / miesto podnikania

    - telefóne číslo / e - mailová adresa

    - kód tovaru / presný názov tovaru

    - počet kusov z každej položky tovaru

    - dátum zadania a odoslania objednávky 

    - spôsob úhrady za objednaný tovar

    - spôsob prepravy a prevzatia tovaru 

 

Objednávka fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby musí tiež obsahovať;

    - IČO a SK DIČ spoločnosti 

    - IČ DPH (ak je takéto subjektu pridelené)

    - fakturačnú adresu (ak je táto odlišná od adresy dodania)

  

PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "Kúpna cena"). Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu treťou osobou. Konečná cena je uvedená v potvrdení príslušnej objednávky zaslanom kupujúcemu.

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť  Kúpnu cenu spolu s nákladmi za prepravu v zmysle vystavenej faktúry v stanovenej lehote splatnosti, pričom zároveň súhlasí, že v prípade nedodržania poskytnutej lehoty na úhradu mu môže byť fakturovaná zmluvná pokuta vo výške 0,05% z nezaplatenej dlžnej sumy za každý deň omeškania. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu vzniknutej škody.


Kupujúci môže zabezpečiť úhradu za tovar nasledovnými spôsobmi;

    - pred prevzatím tovaru (platobná brána)*

    - bankovým prevodom

    - pri prevzatí tovaru (dobierka)

    - kuriérskou dobierkou*

 

Ak Kupujúci pri zvolení platby pred prevzatím tovaru neuhradí Kúpnu cenu za objednaný tovar do 10 dní odo dňa potvrdenia a odoslania záväznej objednávky, Predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru zvoleného kupujúcim a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň tým zaniká obchodný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

V každej zásielke s objednaným tovarom bude Predávajúcim priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady v zmysle VOP. Platné ceny tovaru sú uvedené vždy pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode TARASHOP. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru odoslaním záväznej objednávky.

 

DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude odoslaný Kupujúcemu zvoleným spôsobom (kuriérom, poštovou prepravou), prípadne bude po dohode osobne prevzatý Kupujúcim, prípadne jeho zástupcom.

Tovar bude odoslaný Kupujúcemu v termíne od jedného do päť dní odo dňa potvrdenia a odoslania objednávky. Termín dodania je určený v závislosti na zložitosti a objemu objednávky, dostupnosti tovaru skladom a okolností znemožňujúcich riadnu prepravu bez zavinenia na strane Predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo posunúť dodávku objednaného tovaru v závislosti od možností dodania kuriérskou službou, ak budú podmienky na transport nevyhovujúce.

Za doručenie objednaného tovaru Predávajúci účtuje prepravné náklady v stanovenej výške;


Náklady spojené s doručením v rámci územia - Slovenská republika

2,50 EUR  /  listová zásielka - dobierka I. trieda (platba pri prevzatí tovaru)

1,80 EUR  /  listová zásielka - doporučene I. trieda (platba prevodom)


Náklady spojené s doručením v rámci územia - Česká republika

2,80 EUR  /  listová zásielka  (nutnosť platby vopred)

 

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci má povinnosť;

    - dodať Kupujúcemu tovar podľa druhu a množstva, tiež v kúpnej cene a za platobných a iných podmienok VOP platných v deň odoslania záväznej objednávky Kupujúcim,

    - dodať tovar, ktorého vlastnosti a akosť sú v súlade s platnými právnymi predpismi v rozhodnom čase na území Slovenskej republiky a Európskej únie.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poskytnutím nepravdivých údajov (napr. nekompletnou adresou doručenia).

 

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci má povinnosť;

   - objednaný tovar prevziať, skontrolovať, prípadné deformácie balenia alebo v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť Predávajúcemu, alternatívne kuriérovi / poštovému doručovateľovi,

    - zaplatiť za tovar Kúpnu cenu vo výške a za podmienok stanovených v deň odoslania záväznej objednávky a VOP.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade so zákonnými ustanoveniami do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru Kupujúcim, pričom je povinný zakúpený tovar vrátiť v stave v akom ho prevzal. V prípade, ak Kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.

Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou. V nadväznosti na splnenie uvedených podmienok vo veci vrátenia zakúpeného tovaru, bude Kupujúcemu najneskôr do 15 dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru Predávajúcim vrátená zaplatená Kúpna cena za tovar, a to prevodom finančných prostriedkov v prospech bankového účtu Kupujúceho.

Odstúpením od zmluvy sú zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol Predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je Predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená Kupujúcim za objednaný tovar.

Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy písomne zaslanom Predávajúcemu uviesť kontaktné údaje spolu s číslom účtu, na ktorý má byť už uhradená suma za objednaný tovar zo strany Predávajúceho poukázaná.


ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Kupujúci v postavení spotrebiteľa má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (možnosť tiež prostredníctvom e-mailu na officetarashop.sk), v prípade nespokojnosti vo veci spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúcim, prípadne ak sa Kupujúci domnieva, že zo strany Predávajúceho došlo k porušeniu jeho práv. V prípade neobdržania odpovede zo strany Predávajúceho do 30 dní od jej odoslania, alternatívne ak je odpoveď na žiadosť Kupujúceho negatívna, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu Alternatívneho Riešenia Sporov (ďalej len "subjekt ARS"). V zmysle ustanovení zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby definované v ust. §3 dotknutého zákona. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným v ust. §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, súčasne s dodržaním uvedenia stanovených obsahových náležitostí.

Kupujúci v postavení spotrebiteľa môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci v postavení spotrebiteľa – fyzická osoba, ktorá pri uzatvorení a plnenia spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojho predmetu podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka výhradne sporu medzi Kupujúcim v postavení spotrebiteľa a Predávajúcim, a vzťahu vychádzajúceho z kúpnej / spotrebiteľskej zmluvy. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmluvy uzatvorenej na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,00 EUR (slovom dvadsať eur). Subjekt ARS môže od kupujúceho v postavení spotrebiteľa žiadať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,00 EUR s DPH (slovom päť eur).

 

REKLAMÁCIE

Úplné informácie vo veci reklamačného konania sú k dispozícii v časti reklamačný poriadok dostupnej na internetovej stránke www.tarashop.sk.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Úplné informácie vo veci ochrany osobných údajov sú k dispozícii v časti ochrana osobných údajov dostupnej na internetovej stránke www.tarashop.sk.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť a doplniť VOP.

Všetky informácie o zmenách, ich platnosti a účinnosti budú zverejnené na internetovej stránke www.tarashop.sk.

 

VOP sú platné a účinné odo dňa 01.11.2015.

* momentálne nie je k dispozícií